Dinastía Ming 1368-1644 (duración de 276 años)

 • Hongwu (1368-1398)
 • Jianwen (1398-1402)
 • Yongle (1402-1424)
 • Hongxi (1424)
 • Xuande (1425-1435)
 • Zhengtong (1435-1449)
 • Jingtai (1449-1456)
 • Tianshun (1457-1464)
 • Chenghua (1464-1487)
 • Hongzhi (1487-1505)
 • Zhengde (1505-1521)
 • Jiajing (1521-1566)
 • Longqing (1567-1572)
 • Wanli (1572-1620)
 • Taichang (1620)
 • Tianqi (1620-1627)
 • Chongzhen (1627-1644)